Barta, Zsófia, University at Albany, United States