Johnson, Timothy C., Heriot-Watt University, Edinburgh, United Kingdom